{"href":"https:\/\/chat.doveip.com\/\/auth?s=U0dtcjJPT1hkWG9PQ2ZyNzVENE9zblB1ZVU1aXVJdzdqUXlYcUxnMnZjSzdla2VpQ3I5OTNGaHRwVFl6VFhjZ3dEMWNWb0NUcE85SzUvNU1YVHErMlhBeCtXWmNhcVM1WkIwMnd0V2x0V2hUQzZXVi9UaEJQVDV3VCs4blZodVZGL0ppQlh3cHgwL1U2OGVaM2ZNQkt2QXBHMG5LVlI2SlVlOFM4NWFWcUVmT2RiWHkyR3k4WVZBZ2c1M0pTNFZyTVZyT1lGbFZ6R1BmR3ptYllxQVA0UT09"}